ข้อเสนอโครงงานกลุ่ม

8 ก.พ.

ข้อเสนอโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน รวมมิตรหลากสี

2. ทีมพัฒนา

1. นางสาว ขวัญหทัย   กองคำบุตร   เลขที่ 14 ชั้นม.6/1(พ)

2. นางสาว ชญานิศ   อุปนันท์    เลขที่ 17  ชั้นม.6/1(พ)

3.นางสาว โศภิษฐา   ตระกูลสันติไมตรี   เลขที่ 30 ชั้นม.6/1(พ)

3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู อริสรา   สะสม

4. หลักการและเหตุผล

ขนมไทย เป็นของหวานที่ ทำและรับประทานกันในอาณาจักรไทย มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ประณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆ

5. จุดประสงค์ของโครงงาน

1.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำอาหารของทั้งผู้พัฒนาและผู้ชม

2.      เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำขนมไทยแบบง่ายๆ ให้กับผู้ที่สนใจ

3.      เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารไทย ขนมไทยให้รุ่นหลังได้สืบต่อ

4.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ตัดต่อวิดีโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

5.      เพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากรบุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำขนมไทย

2.      ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การทำขนมไทย ไปฝึกทำด้วยตนเองได้ที่บ้าน

3.      สามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

7. ขอบเขตของการศึกษา

1.      ศึกษาวิธีการทำขนมไทยจากอินเตอร์เน็ต และเลือกชนิดของขนมไทยที่จะทำ

2.      ตัดต่อวีดิโอโดยใช้โปรแกรม Ulead videoStudio

3.      ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop CS3

4.      เว็บไซต์เผยแพร่ คือ www.wordpress.com

5.      เว็บไซต์รูปภาพคือ http://www.flickr.com

6.      เว็บไซต์วีดิโอคือ www.youtube.com

8. ขั้นตอนดำเนินการศึกษา

1.     ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำรวมมิตรจากอินเตอร์เน็ต

2.     จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ

3.     จัดทำเว็บไซต์

4.     นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ วันที่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงงาน
ขั้นเตรียม ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรวมมิตร จากผู้รู้ 1-5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนศรี-สวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นปฏิบัติงาน จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ 6-20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นสรุปผล จัดทำเว็บไซต์ 21 ธันวาคม พ.ศ.2553-  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นเตรียมนำเสนอผลงาน นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ

9. ระยะเวลา

1 ธันวาคม พ.ศ.2553 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

10. สรุปผลการศึกษา

จากการจัดทำและเผยแพร่โครงงานเรื่อง การทำรวมมิตรหลากสี ทำให้ทางคณะผู้จัดทำและผู้ชมที่สนใจ มีความรู้เกี่ยวกับการทำรวมมิตรหลากสี สามารถทำเองได้ ตลอดจนผู้จัดทำมีความรู้และทักษะกระบวนการการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการจัดทำเว็บไซต์จากคุณครูอริสรา  สะสมที่ได้ให้ความรู้ตลอดมา สามารถจัดทำวีดิโอและนำไปเผยแพร่ได้ มีผู้ชมเข้ามาชมและให้คำติชมพอสมควร

11. ประโยชน์ที่ได้รับ

1.      ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมมิตรหลากสี

2.      ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การทำรวมมิตรหลากสี ไปทำรวมมิตรที่ตนชื่นชอบเองได้

3.      ช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

12. ข้อเสนอแนะ

การ จัดทำใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และเวลาในการเผยแพร่ รวมถึงโอกาสในการเผยแพร่ค่อนข้างน้อย หากสามารถนำไปเผยแพร่ได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

13. การเขียน story board

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: